Dr.Zhangxu Chen 

更新时间:2018-04-26

Country/Region:China
University/Department:Putian University
Brief introduction of research:
 
 [1] Chen Zhangxu, Li Xianxue, Zheng Bingyun. Can spherical vaterite be biomimetic synthesized by using histidine-grafted-chitosan as an organic matrix? [J]. Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2017, DoI: 10.1007/s10904-017-0549-1
[2] Chen Zhangxu, Xin Meihua, Li Mingchun*, Xu Jianpeng, Li Xianxue, ChenXiaodong, Biomimetic synthesis of coexistence of vaterite-calcite phases controlled by histidine-grafted-chitosan[J]. Journal of Crystal Growth,2014,404: 107-115
[3] Chen Zhangxu, Shen Yuhua*, Xie Anjian*,Zhu Jinmiao, Wu Zhifu, Huang Fangzhi, L-cysteine- assisted controlled synthesis of selenium nanospheres and nanorods[J]. Crystal Growth and Design, 2009,9(3):1327-1333
[4] Wu Zhifu, Deng Dehua, Shen Yuhua*, Xie Anjian, Chen Zhangxu, Study on the methods to calculate the numbers of elements in every period in the periodic table [J]. Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2008,2(4):71-74
[5] Shen Yuhua*, Li Shikuo, Xie Anjian, Xu Wanghua, Huang Lachun, Yao Hui, Yu Xuerong, Chen Zhangxu, Controlled growth of calcium oxalate crystal in bicontinuous microemulsions containing amino acids [J]. Colloids and Surfaces B:Biointerfaces,2007,58(2):298-304
[6] Shen Yuhua*, Xie Anjian, Chen Zhangxu, Xu Wanghua, Yao Hui, Li Shikuo, Huang Lachun, Wu Zhifu, Kong Xiangyun, Controlled synthesis of calcium carbonate nanocrystals with multi-morphologies in different bicontinuous microemulsions[J]. Materials Science and Engineering A,2007, 443(26):95-10
[7] Shen Yuhua*, Xie Anjian, Huang Lachun, Huang Fangzhi, Chen Zhangxu, Ma Dong, Biomimetic synthesis of calcium bilirubinate in different Inverse microemulsions[J]. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry,2005,35:359-364

 

X