Iconf-EM 2017、ICAMMT 2017、ICETIS 2017、ICSEEP 2017、EEMS 2017(部分)、ISAMSE 2017(部分)、MMETSS 2017(部分)、ICEECT 2017(部分)会议发票寄出通知

发布时间:2017-06-30

尊敬的投稿作者:


您好!


Iconf-EM 2017、ICAMMT 2017、ICETIS 2017、ICSEEP 2017、EEMS 2017(部分)、ISAMSE 2017(部分)、MMETSS 2017(部分)、ICEECT 2017(部分)会议的发票已于6月28日提交给邮局寄出,请点击左下角官网首页“发票物流查询”系统,输入稿件编号进行查询。(由于物流信息更新慢,若未显示物流信息,请稍后查询)      祝好 

组委会


X