A.Prof.Yongchun Zhao, Huazhong University of Science & Technology,China

Dr.Gang Wang,Northeast Petroleum University/ Institute of Petroleum Engineering,China

Prof.Peiyu Zhang, Qingdao University

Prof.Shengli Li, Shandong University

Dr.Qiang Sun, Liaoning Technical University, China

Dr.Qiang Sun, Liaoning Technical University, China

A.Prof.Bao Chen, Chongqing University of Technology, China

Dr. Fuqiang Zhao, Tianjin University of Finance & Economics, China

Prof.Jiangtao Wang, Ocean University of China

Prof.Jianbo Cheng, Yantai University

Dr.Libin Yong, Chengdu University of Information Technology, China

Dr.Tianhua Jiang, Ludong University, China

Dr.Wei Liu, Hebei University of Technology, China

A.Prof.Wei Tan, Dongguan University of Technology, China

Dr.Liang Xuan, Jianghan University, China

Prof.Musen Li, Shandong University

Prof.Guodong Liu, Hebei University of Technology

Prof.Yong'an Luo, Yanshan University

Prof.Zhaohui Bai, Changchun University of Science and Technology

Prof.Xinghuai Tu, Xihua University

Prof.Chunlong Cui, Southwest University Of Science And Technology

Prof.Jinhua Wang, Shanghai University

Prof.Rui Cao, Shaanxi Normal University

Prof.Ziwen Xing, Xi'an Jiaotong University

Dr.Qiang Sun, Liaoning Technical University, China

Dr.Jinmei Liu, Northeast Petroleum University, China

Dr.Zhiyuan Chang, Southwest University of Science and Technolog, China


Supported by

Media Support

Indexing Information

Official Wechat